preloadingpreloadingpreloading

 
 

Etický kodex Centra pro rodinu

Etický kodex Centra pro rodinu Vysočina, z.s. (CPR)

1. Význam etického kodexu

Etický kodex je vnitřní dokument CPR, jehož prostřednictvím dává organizace na vědomí svým pracovníkům i okolí, že etika je důležitou součástí její kultury.
Jedná se o souhrn morálních požadavků a pravidel, která mají podobu norem, principů a ideálů mezilidského jednání, které jsou vhodné, patřičné a také přínosné pro ušlechtilé prožívání mezilidských vztahů. Pozitivní a etické jednání má v konečném důsledku přispět celé společnosti.
Kodex je určen pracovníkům a členům organizace, pro které je závazný.
Úlohou etického kodexu je definovat možné chování pracovníků i organizace jako takové ve vztahu ke svému internímu i externímu prostředí.

2. Obecné etické zásady

2.1 Činnost a aktivity CPR vycházejí z křesťanských hodnot, hodnot demokracie a lidských práv, která jsou vyjádřena v Chartě lidských práv Spojených národů a v Listině základních práv a svobod, dále se řídí zákony tohoto státu.
Mezi základní hodnoty, které definují křesťanskou etiku, řadíme lidskou důstojnost, svobodu, nedotknutelnost lidského života, rodinu jako základní jednotku společnosti, právo na seberealizaci, soukromí, důvěrnost a autonomii. Právo každého jedince na seberealizaci má hranici, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.

2.2 CPR naplňuje své poslání a cíle dle stanov organizace.

2.3 CPR volí pro své aktivity eticky i ekonomicky přiměřenou formu propagace.

2.4 Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.

3. Etické zásady pracovníka ve vztahu k uživatelům


3.1 Pracovník ctí a chrání nezadatelnou důstojnost a jedinečnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

3.2 Pracovník respektuje účastníka programu, uživatele, hosta (dále jen uživatele) jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi.

3.3 V respektu k osobnosti a lidské důstojnosti uživatele pracovník dodržuje tyto postoje:
a) východiskem při jednání s uživatelem je úcta k osobě a k její důstojnosti;
b) úcta k individualitě a respekt k odlišnosti;
c) pracovník nesnižuje důstojnost uživatele ani v emočně vypjaté situaci;
d) respektuje právo uživatele vyjádřit vlastní názory, postoje, pocity, přání, potřeby a rozhodnutí;
e) ctí a naplňuje právo uživatele na podložené pravdivé informace;
f) pracovník respektuje po celou dobu spolupráce svobodnou vůli a autonomii uživatele. Podporuje individuální aktivitu a žádným způsobem vědomě neuvádí uživatele služby do reálné závislosti na organizaci, jednotlivých profesionálech nebo dané formě pomoci.

3.4 Pracovník respektuje právo na soukromí a důvěrnost sdělení:
a) data a informace požaduje jen s ohledem na potřebnost při zajištění služeb ve prospěch uživatele;
b) považuje vše, co je vysloveno uživatelem za důvěrné údaje;
c) žádnou informaci o uživateli nepoužije bez jeho vědomí;
d) pokud použije získané informace (např. ke studijním účelům – kazuistiky, statistické zpracování, zprávy pro instituce apod.), vždy garantuje anonymitu osobních a citlivých údajů;
e) výše uvedeným nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.

3.5 Pracovník organizace jedná v duchu nezávislosti:
a) při výkonu své pracovní pozice postupuje nezávisle na osobních postojích a názorech v oblasti politiky nebo vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel;
b) nezávisle vůči orgánům, institucím, případně dárcům, kteří by mohli sledovat vlastní ideologické nebo finanční (apod.) zájmy.

3.6 V případě střetu zájmů pracovník včas upozorní uživatele na tuto možnou kolizi a odkáže jej na možnost nebo organizaci, kde tato okolnost nehrozí.

3.7 Pracovník respektuje právo uživatele podat stížnost na průběh nebo kvalitu poskytovaného programu.

3.8 Profil pracovníka:
a) je vybaven dostatečnou mírou odborných informací;
b) projevuje dobrou vůli pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům i skupinám při jejich rozvoji;
c) je zdvořilý a jedná podle pravidel společenského chování;
d) vyzařuje úctu a respekt;
e) srozumitelně se vyjadřuje;
f) oceňuje přátelskou atmosféru a humor, aktivně ji vytváří;
g) v případě řešení problémů hledá možnosti, jak příslušníky cílové skupiny do řešení zainteresovat.

4. Etické zásady pracovníka ve vztahu k CPR

4.1 Pracovník přijímá a uplatňuje závazky v souvislosti s tímto kodexem v návaznosti na to, že zaměstnavatel vytváří podmínky, které to umožňují.

4.2 Pracovník plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků ke svému zaměstnavateli, případně ze závazků dobrovolnické smlouvy.

4.3 Pracovník dodržuje určenou pracovní dobu, a to s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení.

4.4 Pracovník se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.

4.5 Pracovník jedná v duchu etických zásad kolegiality:
a) respektuje právo svých kolegů na soukromí a ochranu osobních údajů;
b) respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků, spoluprací s nimi zvyšuje kvalitu své práce;
c) respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, připomínky k nim sděluje diskrétně a vhodným
způsobem;
d) upřednostňuje týmovou práci před individuálním přístupem k práci, dodržuje v rámci organizace zásady vzájemné důvěry a otevřené komunikace.

4.6 Etické zásady pracovníka ve vztahu k odbornosti:
a) pracovník zajišťuje, udržuje a rozvíjí svou profesionální kompetenci;
b) pracovník aktivně využívá supervizi, pokud přísluší k jeho pracovní pozici;
c) pracovník má snahu o zvyšování odborné úrovně své práce formou samostudia, případně celoživotního vzdělávání;
d) pracovník dbá na udržování prestiže své práce, aktivity, služby.

4.7 Vedoucí pracovník projevuje etické jednání v souladu s křesťanskou etikou (především bezvýhradnou úctou k lidskému životu a ke každé lidské osobě, respektem ke svobodě jednotlivce, moudrostí, spravedlností, statečností, mírností, solidaritou, pomocí potřebným, pravdivostí, praktikováním křesťanské morálky, pokorou).

4.8 Pracovník je loajální k poslání CPR, usiluje svými pracovními aktivitami o naplňování tohoto poslání, jedná tak, aby organizaci žádným způsobem nepoškozoval. Profesní odpovědnost pracovníka vůči organizaci je vždy nadřazena jeho individuálním zájmům.

4.9 Pracovník se chová vždy tak, aby nepoškodil dobré jméno organizace, nejen v pracovní době, ale i mimo ni; uvědomuje si, že podle jeho projevů vnímá organizaci veřejnost.

4.10 Pracovník chrání veškeré know how CPR a to i mimo rámec svých pracovních aktivit.

5. Etické zásady CPR ve vztahu k pracovníkům

5.1 CPR vytváří svým pracovníkům takové podmínky, které umožní přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.

5.2 CPR zohledňuje profesní i lidskou individualitu zaměstnanců a odmítá všechny formy diskriminace uvnitř organizace.

5.3 CPR umožní pracovníkům další vzdělávání v souladu s nároky jednotlivých pracovních pozic.

6. Závěrečná ustanovení etického kodexu

Pro každého pracovníka a člena CPR je etický kodex závazný. Porušování tohoto kodexu může být posuzováno jako porušování pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.
Pracovníků se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených platnými zákony ČR.
Etický kodex může být revidován a nový návrh schválen hlasováním členské schůze CPR.


Schválila členská schůze CPR Vysočina v Jihlavě 18.6.2015


Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz