preloadingpreloadingpreloading

 
 

Informace pro uživatele sociálních služeb


Vaše práva a povinnosti

Máte právo na srozumitelné informace o službě – poskytne Vám je klíčový pracovník. Nebojte se zeptat, pokud něčemu nerozumíte.

Máte právo na vlastní volbu cíle, kterého chcete dosáhnout prostřednictvím služby. Tento cíl můžete měnit.

Máte právo ukončit službu kdykoliv a bez udání důvodu. Pokud by Vaše důvody mohly posloužit ke zkvalitnění služby, budeme rádi, když nám je sdělíte (můžete využít např. Schránku důvěry, která je umístěna na chodbě u výtahu).

Máte právo podat stížnost. K tomu Vám poslouží Pravidla pro uplatňování stížností.

Máte právo na ochranu svého soukromí a osobních údajů. Zákon stanoví poskytovateli služby povinnost vést o průběhu služby dokumentaci. Máte právo do této dokumentace nahlédnout. V případě, že se jedná o párové nebo rodinné konzultace, je zapotřebí  k nahlédnutí do spisu písemného souhlasu všech zúčastněných osob.

Máte právo využít službu anonymně, Vaše dokumentace bude vedena pod značkou.

Máte povinnost respektovat pravidla zařízení a konkrétní služby, která jsou uvedena v tomto dokumentu, a další pravidla, se kterými jste byl/a srozumitelně seznámen/a.

Práva a povinnosti našeho zařízení


Máme povinnost uzavřít s Vámi smlouvu. Smlouvu s Vámi uzavře pracovník služby a seznámí Vás s průběhem a dalšími okolnostmi služby.

Máme povinnost společně s Vámi  vytvořit individuální plán služby, která vám bude poskytována. Individuální plán služby obsahuje především cíle, kterých chcete dosáhnout pomocí služby.

Pracovník sociálních služeb může spolupráci s Vámi ukončit nebo přerušit tehdy, pokud uváží, že služba nemůže v dané problematice pomoci. V takovém případě Vám doporučí jiného odborníka nebo instituci. Pracovník může službu uživateli ukončit nebo odmítnout také v následujících případech:
  • pokud uživatel (3x) bez omluvy nedodrží domluvený termín schůzky
  • pokud uživatel cíleně s pracovníkem nespolupracuje - např. nemá snahu postupovat dle domluvených kroků k zlepšení své životní situace
  • pokud se uživatel chová slovně nebo fyzicky agresivně či jinak hrubým způsobem narušuje průběh služby nebo práva ostatních uživatelů či pracovníků.
 
Naše zařízení je stážovým pracovištěm SŠ a VOŠ, umožňujeme studentům účast v našich programech. Studenti a další osoby (supervizor, vedoucí pracovníci, dobrovolníci apod.) mohou být přizvání ke službě jen s Vaším souhlasem.

Máme zákonnou povinnost vést o průběhu spolupráce mezi Vámi a naším zařízením dokumentaci dle charakteru služby. Dokumentace obsahuje váš individuální plán, smlouvu a záznamový arch o průběhu poskytování služby.

Některé z informací (věk, pohlaví apod.) se mohou dále statisticky zpracovávat, a to vždy tak, aby byla zachována Vaše anonymita. V některých případech je součástí dokumentace i fotografie zachycující průběh služby, v tom případě budete požádáni o souhlas s pořízením snímků.

Máme povinnost chránit dokumentaci před přístupem a zneužitím neoprávněných osob.

Pracovníci zařízení jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle §100 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Pracovník služby je povinen vyžádat si Váš souhlas pro sdělování informací týkajících Vaší osoby, poskytování zpráv jiným institucím a navazování kontaktů s dalšími institucemi. Pracovník není oprávněn podávat informace Vašim příbuzným. Pracovníci jsou však povinni dodržovat ohlašovací povinnost.

Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz