preloadingpreloadingpreloading

 
 

Pravidla pobytu v prostorách


Závazná pravidla soužití, zásady chování a jednání uživatelů služeb Centra pro rodinu a sociální péči Vysočina (dále jen „CRSP Vysočina“).

  • Uživatelé mezi sebou a ve vztahu ke všem zaměstnancům CRSP Vysočina uplatňují pravidla společenského chování. Např. pozdravení, slušné chování, běžný hovorový jazyk bez vulgarit.
  •  Uživatelé mají právo na zachování soukromí a důstojnosti své osoby při všech činnostech v CRSP Vysočina.
  •  Oslovování uživatelů a pracovníků CRSP se řídí vzájemnou dohodou.
  •  Zodpovědnost za své dítě nese uživatel po celou dobu pobytu v prostorách CRSP Vysočina, a to i při společně organizovaných činnostech v rámci programů. V případě hlídání dětí u skupinových programů nese za dítě zodpovědnost přítomný pracovník CRSP Vysočina.
  •  Za chování dítěte k ostatním dětem, za bezpečnost a manipulaci s hračkami odpovídá rodič po celou dobu pobytu v CRSP Vysočina (mimo hlídání).
  •  Uživatelé jsou povinni nakládat šetrně s veškerým inventářem pracoviště. Způsobí-li škodu prokazatelně z nedbalosti nebo úmyslně, jsou povinni podílet se na náhradě škody. Vzniklá škoda se vždy oznamuje zaměstnancům CRSP Vysočina.
  •  Uživatelé mají zakázáno kouřit v prostorách CRSP Vysočina, donášet a požívat alkoholické nápoje a drogy, donášet tiskoviny propagující násilí a pornografii. Uživatelům není povoleno donášení jakýchkoli zbraní do prostor CRSP Vysočina /střelné, bodné, lovecké nože, plynové spreje a pod/.
  •  Uživatelé šetří vodou a všemi druhy energií.
  • Uživatelům, kteří soustavně a prokazatelně hrubě narušují tato pravidla, může být po předchozím upozornění vypovězena smlouva.
Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.
Chlumova 3, Jihlava
Tel. 739 247 357, email:centrum@centrumrodin.cz

web od BlueRed.cz